รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดอบรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และจากการรายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานสูงอายุของประชากรไทย พบว่า สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี ในขณะเดียวกันนี้ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 49 ปี มีจำนวนลดลง การจัดอบรมในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีและมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ในการเตรียมความพร้อมให้แรงงานสูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุการทำงานสามารถพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด เป็นภาระต่อสังคมให้น้อยที่สุด การที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และจัดบริการสวัสดิการแรงงานที่จำเป็น ให้แก่แรงงานสูงอายุ เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีต่อไป

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอายุการทำงานอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ทั้งนี้ ในส่วนสถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรีข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้สำรวจเมื่อปี 2565 พบว่า มีจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 93,990 คน จากประชากรในจังหวัดทั้งหมด 468,193 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรในจังหวัดทั้งหมด และคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 40 คนเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุต่อไป

ที่มา: กระทรวงแรงงาน