ต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมชมโรงแรม

คุณทะยานชล วงศ์ศรีสกุลแก้ว รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทัชชญา สังขะกูล รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลศรีวิชัย และคณาจารย์ นำคณะนักศึกษาปีที่ 3   คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมตามสถานที่ต่างๆภายในโรงแรมฯ โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมบริเวณด้านหน้าโรงแรมซึ่งเป็นการออกแบบมาจากเรือกอและ  ที่เป็นเรือประมงท้องถิ่นที่ใช้ในแถบภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย 

ที่มา: โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา