สนพ.แพร่ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล) ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำนวน 22 คน โดยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติดังกล่าว ดำเนินการในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องวิทยบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่