สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ (30 ชม.)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ (จำนวน 30 ชั่วโมง) ให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่ฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14–18 ธันวาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมศักดิ์ มีโสภณ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ