สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นรองประธานคณะขับเคลื่อนฯ นางสาวลักขณา  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

การประชุ่มดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดชัยภูมิที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ คัดเลือกหลักสูตรและลงมติเห็นชอบการฝึกอบรม รวมถึงการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่เด็กนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้เรียนต่อของจังหวัดชัยภูมิ ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” นำไปสู่การมีอาชีพ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ