สนพ.จันทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 3/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีมอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถจัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 3/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 19 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 1 คน รวม 20 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โดยมีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 19 คน ไม่ผ่านการประเมิน 1 คน แยกเป็นสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 18 คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 1 คน มียอดสะสมรวม 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี