สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (กลุ่มผู้สูงอายุ) หลักสูตรการจักสาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (กลุ่มผู้สูงอายุ) หลักสูตรการจักสาน (30 ชั่วโมง) เพื่อพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังจากวิกฤตโควิด –19 และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมสูงวัย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14–18 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ณ ศาลาวัดทรงศิลา (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ