สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) ให้กับแรงงานทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14–18 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ