สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้แก่บริษัทโตโยต้าชัยภูมิ จำกัด

นางสาวสุภาภรณ์  อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้แก่บริษัทโตโยต้าชัยภูมิ จำกัด จำนวน 10,000 บาท  เนื่องจากเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา 26 ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริการรับรถ ระดับ 1 และได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตนในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว ทางบริษัท โตโยต้าชัยภูมิ จำกัด จะนำไปส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง และเป็นเงินรางวัลจูงใจสำหรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป

โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนดังกล่าว มีหลายกรณี อาทิ สถานประกอบกิจการ (สปก.) ที่จัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างเกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด จะได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่วนที่เกินนั้น 200 บาทต่อคน หรือกรณีที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเมื่อผ่านการทดสอบแล้ว สปก.จ่ายค่าจ้างในอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 1,000 บาทต่อคน แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท อีกกรณีคือ สปก.จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเอง แล้วนำไปใช้ในการทดสอบลูกจ้างของตนเอง มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนสาขาละ 10,000 บาท” สถานประกอบกิจการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ