สนพ.จันทบุรี ร่วมกับ กฟภ.จังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2565 และ 28 ตุลาคม 2565 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับประชาชน ให้เป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบล สามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในการนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 32 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี