สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. ร้านเปี๊ยก ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร​ จ.ยโสธร

2. หจก.โรงหล่อ ส.ไพบูลย์ ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

เพื่อให้ปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร