สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ออกตรวจติดตามผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพสาขาที่ประกาศ เป็นสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะรวมถึงสาขาที่ประกาศเพิ่มเติมให้เข้ากระบวนการรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และเชิญชวนช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อม เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประเมินความรู้ความสามารถ พื้นที่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่

  1. ร้านรุ่งเดช แอร์

      2. ร้าน ต. เจริญ แอร์

      3. ร้านทีวีดิติตอล ภักดีชุมพล

      4. ร้านพัฒน์ อิเล็กทรอนิกส์ และ

      5. ร้านภักดีโซล่าเซลล์ แอร์

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ