กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโปรโมชั่น เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปลอดดอกเบี้ย ยาวถึงปี พ.ศ.2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโปรโมชั่น เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปลอดดอกเบี้ย ยาวถึงปี พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือนายจ้างในการ Up Skill พนักงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปลอดดอกเบี้ย จำนวน 760,000 บาท ให้แก่บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด จำนวน 520,000 บาท และบริษัท จุลไทยฟอกย้อม จำกัด จำนวน 240,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น เพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการให้กับลูกค้า

นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูณ์ เปิดเผยว่า “นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้ความสำคัญในการดูแลสถานประกอบกิจการ รวมไปถึงการสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดทักษะและการมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลทำให้สถานประกอบกิจการประสบปัญหาด้านเงินทุน

โดย นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมอบหมายให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้พิจารณาขยายการให้กู้ยืมจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบไม่มีดอกเบี้ยไปจนถึงกรกฎาคม 2566 เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบกิจการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่พนักงานและแรงงานทั่วไปที่มาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภายในวงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท”

**ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สนใจ สามารถยื่นคำขอกู้ยืมพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ และสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2643-6039 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์