สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เข้าตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เข้าตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นการตรวจทั่วไป จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย)จำกัด สาขามุกดาหาร ในขณะเข้าตรวจไม่พบผู้ปฎิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พนักงานเจ้าหน้าที่ แนะนำข้อปฏิบัติตาม พรบ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ให้นายจ้างและผู้ปฎิบัติงานรับทราบข้อกฏหมายตาม มาตรา 7(2) 2. อาคารสร้างตลาดสด ภายในตลาดโคกสุวรรณ ขณะออกตรวจพบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 คน เป็นผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และข้อกฏหมายอย่างเคร่งครัดถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร