สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการทำสวนเกษตรผสมผสาน Smart Farmer ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 หลักสูตร

นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง มอบหมายนางวรัญญา  รุ่งเรือง  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 หลักสูตร

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการทำสวนเกษตรผสมผสานแบบ Smart Farmer หลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติของนายก่อเกียรติ รัตโนภาส เจ้าของสวนเกษตรผสมผสาน ซึ่งปลูกทุเรียน มังคุด ขนุน อะโวคาโด กล้วย และเลี้ยงปลา ในพื้นที่ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้มีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง