สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ส่งเสริมอาชีพผู้ผระกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (Rider)

นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เป็นประธาน เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2565 ณ ศาลาประชาคม บ้านกระจาย หมู่ 3 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ให้กับสมาชิกหรือกลุ่มผู้ขับขี่ไรเดอร์และครอบครัวหรือผู้สนใจทำไรเดอร์ เพื่อสามารถ ซ่อม บำรุงรักษา รถจักรยานยนต์  เพื่อใช้ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างปลอดภัย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร