สุรินทร์ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ปี พ.ศ. 2565-2570

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นางทรงลักษณ์ วรภัย) เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมผักกาดหวาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566-2570 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากำลังคนของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์