พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ร่วมงานสุรินทร์ โมเดล เฟส 2 กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “มหกรรมค้าชายแดน สุรินทร์ โมเดล เฟส 2” ออกหน่วยจัดนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ นำผลงานเด่นด้านการเพิ่มผลิตภาพผ้าไหมสุรินทร์ การฝึกทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทางเลือก (Solar Cell) และเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรม (Smart Farmer) เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการบริการ

ทั้งนี้ การจัด “มหกรรมค้าชายแดน สุรินทร์ โมเดล” ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการค้าชายแดนได้มีการพบกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนำโมเดลไปต่อยอดให้ครบถ้วนทุกจังหวัดต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์