รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’เปิดฝึกอบรมช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ เดินไฟฟ้าในอาคาร เพิ่มศักยภาพ ต่อยอดอาชีพ ยกระดับรายได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตร ช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีโดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง SU 504 ชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอ.เมือง จ.เพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ นายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบทางอาชีพจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดูแลให้การช่วยเหลือด้านการจัดหางาน สร้างรายได้ ด้านหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพ ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น และขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

ที่มา: กระทรวงแรงงาน