AGE แบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจร (ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า) ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมุนเวียน ในโครงการส่งเสริมการศึกษา ด้านเทคโนโลยี แบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ให้แก่โรงเรียนรอบคลังสินค้าและท่าเรืออำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดทอง โรงเรียนวัดสำมะกัน โรงเรียนเทศบาลวัดโตนด โรงเรียนวัดบ้านชุ้งและโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ รวม 33 เครื่อง เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และส่งเสริมด้านการศึกษา เพิ่มโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญในอนาคตต่อไป

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

Symbol: AGE