สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้กับบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบใบอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ โดยมีคุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง ในนาม “ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝีมือ บุญถาวร เชียงใหม่” ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 19 ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลังจากนั้นได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสายงานช่างฝีมือ เสริมสร้างแรงงานคุณภาพภายใต้บริบทในพื้นที่ ในวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่