“นครปฐม” ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570

จังหวัดนครปฐม โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายคมสัน เจริญอาจ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม 2565 และ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงาน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง แรงงานสามารถสร้างขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำ แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อใช้เป็นแนวทางการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานของประเทศต่อไป

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม