สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลเป้าหมายภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จำนวน 25 คน โดยทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- testing system) และภาคความสามารถ ดำเนินการทดสอบฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ต่อไป

สพร.11 สุราษฎร์ธานี ขอเชิญช่างไฟฟ้า สมัครเข้าฝึกอบรม โครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญชวนช่างไฟฟ้า/ผู้มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฟรี /ฟรีค่าธรรมเนียมทดสอบ /ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินรับรองความรู้ความสามารถ /ได้รับเครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพ 1 ชุด 

ในโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

ฝึกอบรม 3 วัน (มีอาหารกลางวัน)

ทดสอบมาตรฐาน 1 วัน (มีอาหารกลางวัน)

ประเมินความรู้ความสามารถ คนละประมาณ 15-20 นาที (ไม่มีอาหารกลางวัน)

สำหรับท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ โทรศัพท์ 0863063192

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี