สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

นายณัฐพล  อุบลกุล รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยมี  นายปรีชา  แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี  

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เกิดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการดังกล่าวต้องการพัฒนาช่างไฟฟ้าในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้มีทักษะฝีมือสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนได้อย่างถูกวิธี  สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ที่สำคัญต้องการผลักดันให้ช่างไฟฟ้าชุมชนได้ผ่านการฝึกอบรม มีหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License)

การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้  

  1. การฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565
  2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ดำเนินการในวันที่ 8 กันยายน 2565
  3. การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการในวันที่ 17 กันยายน 2565

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี