NT อบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564 รุ่นที่ 4

ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2564 รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีนายวันชัย ศศิมหศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพัสดุและสินทรัพย์ พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง.

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ