สพร 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานการบริการอาหารและเครื่องดื่มฯ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 เป็นกลุ่มประชาชน/บุคคลทั่วไป วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีผู้เข้าทดสอบฯ จำนวน 10 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช