NT CSR เปิดโอกาสการศึกษายุค New Normal มอบ SIM NT Mobile ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB โรงเรียนราษฎร์นิยม (ชุมชนราษฎร์นิยม)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้านครหลวงที่ 3.3 มอบซิม NT Mobile ซิมเน็ต Work & Learn ให้กับโรงเรียนราษฎร์นิยม (ชุมชนราษฎร์นิยม) ใน “โครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” โดยนางสาวสุภาวดี น้ำหอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนโรงเรียนราษฎร์นิยม ได้ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนของสังคมไทยสู่กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

โครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นการยกระดับในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ แก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำความสามารถพิเศษหลักขององค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IOT เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของเยาวชนและชุมชน โดยให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ใช้เทคโนโลยีสู่การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้ แก่ครอบครัว และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพด้าน CSR ที่เข้าถึงและเป็นเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ NT ตามแผนงานหลัก (CSR after process) ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2565 – 2569 ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 74 แห่งทั่วประเทศ โดยในปี 2565 มีแผนการดำเนินงานเพิ่มชุมชนใหม่อีก 4 แห่ง ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ .

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ