NPS มอบกระดาษ A4 ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยมอบกระดาษ A4 ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยหิน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน ใบงานทักษะความรู้ต่าง ๆ เป็นการเสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนต่อไป

ที่มา: เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย