วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. “ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเกณฑ์ประเมินของกรมการศาสนา โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรม “ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ” โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวง อว. ถนนโยธี

อนึ่งหน่วยงานภายใน อว. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ประกอบด้วย

  • ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
  • ระดับองค์กรคุณธรรม จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานปรณูเพื่อสันติ (ปส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
  • ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย