Future Skill Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)

อย่าเพิ่งด่วนตัดสินสรุปในผลลัพธ์ที่เห็น! นักคิดวิเคราะห์ นักวางแผนต้องมีทักษะในการหาข้อเท็จจริง  เพื่อเข้าใจสาเหตุที่เกิด ผลกระทบที่จะตามมาและสิ่งที่จะเกิดในอนาคต หลักสูตรนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบต่างๆ ของประเด็นที่สนใจ หรือปมปัญหาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบควรมีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และให้ผู้อบรมสามารถพิจารณาแต่ละองค์ประกอบว่าเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยการลงมือทำกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking Practice & Workshop) เพื่อให้ผู้อบรมได้แสดงศักยภาพในการคิดออกมาได้อย่างเต็มกำลัง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเข้าใจ และเรียนรู้ถึงการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตีความเข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ การสังเกต และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
 • เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการ และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบจากกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับผลิตภาพองค์กรเพื่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

วันที่ 27 มกราคม 2565 (Online Training)

หัวข้อ

 • กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจ
  • การระบุชื่อเรื่องสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการวางแผนกลยุทธ์
 • ขั้นตอนเก็บข้อมูล
  • แนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
  • เทคนิค การตั้งคำถามวิเคราะห์ 5W2H
  • เทคนิคการสัมภาษณ์
  • เทคนิคการสังเกต
  • Workshop
 • ขั้นตอนการจับประเด็น แยกแยะ แจกแจง ประเด็น และการจัดกลุ่ม ให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญ
  • เทคนิค Distinction and Change
  • เทคนิค Mutually and Collectively Exclusive
  • เทคนิค Mind mapping
  • เทคนิค Affinity Diagram
  • Workshop
 • ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
  • เทคนิค Cause and Effect diagram
  • เทคนิค Why-Why Analysis
  • เทคนิค MADLIB
  • Workshop
 • ขั้นตอนการนำเสนอไอเดีย และแนวทางแก้ไข
  • Workshop

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/76108

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452 , 456 มือถือ 083-297-9494 (เอราวรรณ, ศิริชัย)

E-mail : training@ftpi.or.th

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ