ไทยยื่นหนังสือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket, Thailand

นายศรันย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และนายวรวุฒิ สมหวังประเสริฐ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้เข้าพบนาย Dimitri Kerkentzes เลขาธิการองค์การนานาชาติ (Bureau International des Expositions – BIE) เพื่อยื่นหนังสือเสนอตัวอย่างเป็นทางการ (Letter of Candidature) ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket, Thailand ซึ่งเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity โดยมีกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลประสานงานการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน เพื่อนำเสนอศักยภาพประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเวทีระดับโลกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา

ที่มา: วิเสจ