สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เข้าตรวจผู้ประกอบอาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดย พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ. 2545 เข้าตรวจผู้ประกอบอาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งเป็นผู้รับเหมาอาคารก่อสร้างโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ฯได้ชี้แจงข้อกฎหมายตามมาตรา 7(2) และ มาตรา 26/3 เพื่อเป็นแนวทางในการจ้างงานในสถานประกิจการ ในการเข้าตรวจครั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2557 ทุกประการ และ รายงานตามแบบตร.12

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร