สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย โดยนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (สนพ.หนองคาย) มอบหมายให้นายศิลป์ ไชยวุฒิ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่จะออกฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบกิจการ ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 19 คน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกการนำความรู้ ทักษะ ที่ได้จากการฝึกไปปรับใช้ในการทำงาน จัดฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย