สนพ.แพร่ ร่วมกับคณะทำงาน ออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ปกครองจังหวัดแพร่ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ ดำเนินการเข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่