“SSI-TCRSS-WCE-BSM” รับรางวัลแรงงานดีเด่น 2564

นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ให้แก่ บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประกอบด้วยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) และรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ให้แก่ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

Symbol: SSI, TCRSS