ดีอีเอส MOU ร่วม พม.พร้อม 28 หน่วยงาน บูรณาการงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม MDES2 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 28 หน่วยงาน จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ รวมทั้งขยายการดำเนินงานด้านความรุนแรงให้ครอบคลุมการช่วยเหลือ และคุ้มครองสิทธิไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้น

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม