NT พะเยา จับมือเทศบาลเมืองพะเยาเดินหน้า โครงการ Smart Kids Code เสริมทักษะให้นักเรียนในยุคดิจิทัล

NT พะเยา จับมือเทศบาลเมืองพะเยาเดินหน้า โครงการ Smart Kids Code เสริมทักษะให้นักเรียนในยุคดิจิทัล

เร็วๆ นี้ (8 ก.ค.64) ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย นายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Kids Code เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองพะเยา เข้าถึงทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานให้บอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน ด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ ที่สามารถต่อยอดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นไอเดียในการสร้าง นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ NT ภาคเหนือ ได้สนับสนุนทีมวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการ Smart Kids Codeหลักสูตร “การสร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัวในหุ่นยนต์ Hockey 2” ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 6 โรงเรียน NT หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกความต้องการ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่สำคัญมากขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของการดำเนินชีวิต

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ