สนพ.แพร่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง”

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้งบประมาณจังหวัดแพร่ กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำและประกอบอาชีพ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” สาขา การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านทุ้งแค้ว  ตำบลทุ้งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่