สนพ.แพร่ ดำเนินการจัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เข้าดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้กับพนักงานแผนกแม่บ้านของโรงแรมแพร่นครา ตามขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับบริษัท แพร่นครา จำกัด ในสาขาอาชีพพนักงานทำความสะอาดห้องพัก ระดับ 1 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานฯในสาขาดังกล่าว ต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่