สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างและภาครัฐ รวมทั้งวิสาหกิจ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม โดยมีกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่แรงงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน การรณรงค์สร้างการรับรู้ป้องกันโรค COVID-๑๙ แก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน