พัฒนาฝีมือมหาสารคาม ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเตรียมประเมินตามพ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

8  เมษายน  2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถ มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 22 คน โดยดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่  7 – 8  เมษายน  2564 ณ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินความรู้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 เพื่อสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม