สนพ.มหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม   ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแนกวิชาการบัญชี ของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบจำนวน 31 คน  ระหว่างวันที่ 6 – 7  เมษายน  2564 ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การทดสอบครั้งนี้เป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับในการทดสอบไปเตรียมคววามพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม