วศ. ลงพื้นที่ภาคเหนือยกระดับ SME กระดาษสา

วศ. ลงพื้นที่ภาคเหนือยกระดับ SME กระดาษสา ปรับปรุงกระบวนการผลิตตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี หัวหน้ากลุ่มเส้นใยธรรมชาติ กองวัสดุวิศวกรรม พร้อม ทีมนักวิทยาศาสตร์  ลงพื้นที่นำเทคโนโลยีช่วยแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ SME ด้านการผลิตเยื่อปอสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เน้นช่วยพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และสุโขทัย

การดำเนินการดังกล่าวฯ   วศ. ให้ความสำคัญถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการ SME ด้านการผลิตเยื่อปอสาและกระดาษสาหลายโรงงานพบปัญหาไม่สามารถผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ ส่งผลกระทบให้เกิดการคืนสินค้า หรือสินค้ากระดาษสาที่ผลิตมีคุณภาพด้อยลงต้องจำหน่ายราคาต่ำและจำหน่ายได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น อีกทั้งผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ไม่สามารถลงทุนในการวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขในกระบวนการผลิต และไม่สามารถลงทุนในส่วนของห้องปฏิบัติการในการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้น วศ. จึงได้ลงพื้นที่นำเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพ สีสัน และรูปแบบของกระดาษสาให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยเทคนิคด้านการทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ โรงงานกระดาษ จำนวน 4 โรงงาน ที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี ประกอบด้วย(1) บริษัท ซี.เอส.พี. เชียงใหม่ กระดาษสา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ (2) บริษัท สยามพรหมประทาน จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิริพร กระดาษสา จังหวัดเชียงใหม่ (4) บริษัท ก้วงไถ่สเปเชียลเปเปอร์ จำกัด จังหวัดสุโขทัย โดยทั้ง 4 บริษัท วศ. ช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งปรับตั้งและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษในห้องปฏิบัติการทดสอบของโรงงานให้เป็นไปตามสามารฐานสากล นอกจากนี้ยังรับโจทย์ความต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอนาคตมาทำการทดลองเพื่อหาสูตรการผลิตที่เหมาะสมด้วย

ที่มา: 2010 ครีเอชั่น แอนด์ คลีน