กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีทอดผ้าป่าช่วยช้างไทย เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือช้างทั่วประเทศ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีทอดผ้าป่าช่วยช้างไทย เนื่องในวันช้างไทย โดยมีคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา และนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา เป็นประธาน ณ บ้าน ช.ช้างชรา (Elephants World) ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีมีปางช้าง จำนวน 13 แห่ง มีช้างที่อยู่ในความดูแลมากกว่า 200 เชือก แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 นักท่องเที่ยวลดน้อยลง ทำให้ปางช้างเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากขาดแคลนรายได้ ขาดแคลนอาหารสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้จัดงานทอดผ้าป่าช่วยช้างไทยขึ้น โดยเงินที่ได้รับในวันนี้จะนำไปช่วยเหลือช้างทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ยังได้จัดเตรียมพืชอาหารช้าง อาหารเสริม และเวชภัณฑ์ เพื่อดูแลและเข้าช่วยเหลือช้างที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด อีกทั้งยังปรับปรุงการเลี้ยงช้างให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ แก้ไขปัญหาการทารุณกรรมช้าง ตลอดจนมุ่งยกระดับมาตรฐานปางช้างไทยด้วย

ทั้งนี้ บ้าน ช.ช้างชรา (Elephants World) ต.วังดง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีเนื้อที่ 130 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 เนื่องจากได้เล็งเห็นสภาพปัญหาของช้างเลี้ยงที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาช้างบาดเจ็บ ช้างชราที่ประสบปัญหาในการดูแลสุขภาพ ช้างเร่ร่อน ซึ่งเป็นช้างด้อยโอกาสที่ไม่สามารถทำงานได้ จึงได้ดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เลี้ยงดูช้างชรา เพื่อให้ช้างไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบัน บ้าน ช.ช้างชรา มีช้างอยู่ในความดูแลทั้งหมด 11 เชือก

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์