สพร. 21 ภูเก็ต จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผ้ามัดย้อม (18 ชม.) ให้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สมาคมคนพิการภูเก็ต มีคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการเข้าฝึกอบรมจำนวน 20 คน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต