สพร. 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมมัคคุเทศก์ภาคใต้ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน เปิดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (30 ชม.) ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต