สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผุดแคมเปญส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผุดแคมเปญส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทําโครงการผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชน การร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การกล้าที่จะปกป้องสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น โดย นําเสนอผ่านหนังสารคดีสั้น เรื่องสิทธิเด็ก

ปัญหาที่ถกเถียงกันมาหลายยุคหลายสมัยในโรงเรียน เมื่อเด็ก ๆ ตั้งคําถามถึงสิทธิที่ตนเองควรจะได้รับ และผู้ใหญ่จะตอบอย่างไร ทางออกที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นไปในทิศทางไหน หาคําตอบกันได้ในคลิป VDO ว่าด้วยเรื่อง “สิทธิเด็ก” โดยสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่อง ผมของเรา สิทธิของใคร?

ลิ้งค์วีดีโอ : https://youtu.be/HbhBx-rCqgI

ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ