คกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 8 ร่างมาตรฐานใหม่ “น้ำนมควายดิบ-ฟาร์มควายนม-โรงเชือดชำแหละจระเข้” เตรียมประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2564 จัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. นายครรชิตสุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการ มกอช. พร้อมด้วยคณะทำงานเป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ผ่านระบบบนแอพพลิเคชั่น ZOOM และห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อดำเนินการประกาศ เป็นมาตรฐานทั่วไปของประเทศต่อไป ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1.น้ำนมควายดิบ 2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม 3.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม 4.การชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 5.การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสด 6.แนวทางปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด 7.การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงเชือดชำแหละจระเข้ และ8.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้ 2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์เพื่อการบริโภค และ 3. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมกับเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้ง 3 มาตรฐานดังกล่าวด้วย

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ