รมช.มนัญญา เปิดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 9 จังหวัดอุทัยธานี

รมช.มนัญญา เปิดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 9 จังหวัดอุทัยธานี ประกวดกระบือพันธุ์ดีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาการเลี้ยงควายไทยมรดกโลก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 9 ณ สนามประกวดสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ว่าการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สายพันธุ์ พัฒนาการเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ สร้างฝูงแม่พันธุ์กระบือไทยที่มีอัตลักษณ์ของกระบืออุทัยธานี ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มปริมาณกระบือและประสิทธิภาพในการผลิต ปกป้องพันธุ์กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน

รมช. มนัญญา กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีเล็งเห็นถึงความสำคัญในอาชีพเกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของชาวอุทัยธานี โดยเฉพาะอาชีพด้านปศุสัตว์ ซึ่งการจัดงาน “เทศกาลควายไทย” ครั้งที่ 9 จะสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ พัฒนาอาหาร การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ ปรับปรุงคัดเลือกพันธุ์กระบือสายพันธุ์ดี เพื่อรักษาความเป็น “อัตลักษณ์ของกระบืออุทัยธานี” ให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกร นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานีและประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ ภายในงาน “เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 9” ยังมีการประกวดกระบือพันธุ์ดี ทั้งกระบือทั่วไป กระบือเผือก และกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีการประกวดเขาวัว เขาควาย ประกวดไก่แสมดำ ไก่เหลือง หางขาว ไก่หลากสี และไก่ตั้ง-ไก่ต่อ การประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากไก่แสมดำ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนิทรรศการด้านปศุสัตว์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการกระบือพันธุ์ดี และพืชอาหารสัตว์ต่างๆ โดยภายในงานจัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการเลี้ยง การคัดเลือก พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ยกระดับคุณภาพการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์