พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บจก.เพ็ญศิริพลาสติก

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท เพ็ญศิริพลาสติก จำกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นรับรองหลักสูตร การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบ E-Service การเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการยื่นคำขอประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 และสร้างการรับรู้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม